Plus Factor

Klachtenregelement

 


Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Fundamentplus. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Fundamnetplus of een medewerker van Fundamentplus. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Fundamentplus heeft een klachtenprocedure. Deze kun je vinden op: www.fundamentplus/klachtenregeling/

Alle klachten komen centraal binnen bij ons op kantoor  ter attentie van de directie. Na het lezen van de klacht, legt de directie de verantwoordelijkheid voor het registreren en afhandelen van de klacht, qua proces, neer bij de zorgcoördinator. Alle betrokken partijen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de klacht, de aard van de klacht en de afhandeling van de klacht. De directie blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor een gedegen afhandeling van de klacht.

Fundamentplus houdt zich verder aan de navolgende regels ten aanzien van de afhandeling van klachten en geschillen:

1.
Een klacht met betrekking tot uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers van Fundamentplus dan wel door Fundamentplus ingehuurde derden kan schriftelijk en mondeling worden gericht aan de directie van Fundamentplus.

2.
Indien een klacht mondeling wordt ingediend bij de directie van Fundamentplus, kan de directie van Fundamentplus verzoeken om een schriftelijke weergave van de klacht ten behoeve van de verdere afhandeling.

3.
Aan de klager zal binnen een termijn van maximaal 3 weken na schriftelijke indiening van de klacht dan wel schriftelijke weergave van de klacht een bevestiging krijgen van de directie van Fundamentplus, waarin de datum van de onder 1) genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zal zijn opgenomen.

4.
In geval de afhandeling van de klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal de onder 3) genoemde bevestiging niet worden verstrekt.

5.
Bij een mondelinge en/of schriftelijk ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van de klager als ten aanzien van degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan beide partijen wordt toegezonden.

6.
Afhandeling van de klacht vindt binnen 3 weken na de bevestiging van de klacht plaats.

7.
De klager zal in geval van klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie van Fundamentplus en van maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen zullen worden.

8.
Fundamentplus zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek van een eventuele opdrachtgever ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.

9.
Als één van de betrokken partijen van mening is te zijn benadeeld door de afhandeling van de klacht, dan wel door de maatregelen die dientengevolge zijn genomen, heeft deze partij de mogelijkheid zich tot een externe instantie te wenden voor onafhankelijke herbeoordeling van de gang van zaken. Deze externe instantie kan de ombudsman of -vrouw zijn in de gemeente waar de dienstverlening heeft plaatsgevonden, of een andere instantie die de betrokken partijen overeenkomen.

10.
In geval van herbeoordeling respecteert de directie van Fundamentplus het oordeel van de externe instantie. De klager krijgt in dat geval binnen een termijn van maximaal 3 weken na de totstandkoming van de herbeoordeling schriftelijk bevestiging van de door de directie van Fundamentplus vastgestelde nieuwe afhandeling van de klacht.

Fundamentplus is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Mocht je met Fundamentplus niet uitkomen om wat voor reden ook, dan kan jouw klach via het formulier op de website van Klachtenportaal Zorg of door te mailen naar info@klachtenportaalzorg.nl Je kunt hierbij hulp krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Dit reglement is van kracht vanaf  1 mei 2021 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.

Scroll naar top